Over Baruch

Baruch bevrijdingspastoraat is een christelijke organisatie die zich binnen het pastoraal spectrum specifiek richt op innerlijke genezing en bevrijding. Baruch betekent "gezegend", het logo is een impressie van een terebint, een boom die in de Bijbel symbool staat voor genezing en veiligheid. Deze drie elementen wil Baruch bevrijdingspastoraat overbrengen; de zegen van genezing die ontvangen wordt doorgeven in een veilige omgeving.

Leiderschap en visie

Baruch oprichters Gerrit en Truus Mulder zijn verbonden aan de Evangelische Gemeente Nunspeet, waar Gerrit als taakgroepleider eindverantwoordelijk is voor het bevrijdingspastoraat en open gebedskringwerk in de gemeente. Gerrit Mulder is gezegend een krachtige profetische gave en een groeiende apostolische bediening binnen en buiten de plaatselijke gemeente, met de nadruk op geestelijke strijd, gebed, mentoring, en het vrijzetten en ontwikkelen van geestelijke gaven en bedieningen bij anderen. Zijn bediening wordt gekenmerkt door een nederige zorgzame benadering vanuit oprechte liefde, toewijding en bewogenheid.

Baruch richt zich naast dienstbaarheid aan de Evangelische Gemeente Nunspeet vooralsnog op de regio West- en Noordwest Veluwe en middels zendingsreizen op het buitenland. Baruch bevrijdingspastoraat wordt geleid door een ervaren kernteam met verschillende competenties en gaven. In bevrijdingspastoraat wordt gewerkt met de meest kwetsbare gebieden van de menselijke ziel, waardoor ethiek en transparantie, naast competentie, belangrijke aspecten zijn. Een open overlegstructuur, professionaliteit, mentoraat en persoonlijke reflectie zijn voorwaarden voor een gebalanceerde lange termijn bediening en kenmerkend voor Baruch.

Support en netwerk

Hiernaast is er een support team die een adviserende en besturende rol vervuld. Gerrit Mulder maakt deel uit van een groeiend netwerk van plaatselijke gemeentes en bevrijdingsteams, en zoekt naar een samenwerkingsverband in de regio en in Nederland. Verder oriënteert Baruch zich om lid te worden van de profetische raad Nederland, een strategisch landelijk orgaan op het gebied van opwekking en transformatie. Regelmatig worden training- en netwerkconferenties bezocht en mentorgesprekken gevoerd met ervaren bedieningen.

Lokaties

Bevrijdingspastoraat voor de regio Noord en Noordwest Veluwe vinden elke woensdag plaats op afspraak.

Tijdens een bijzondere gebedssessie heeft Jezus ons aangeraakt en bevrijd. Kort erna raakte mijn vrouw zwanger en kwam een gezonde zoon ter wereld met de naam Joshua
Lees helemaal